Gyors kérdése van?
(A *-gal megjelölt mezők kitöltése kötelező!)
Letöltés PDF-ben

1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET

Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) az OPÁL-2 Fordító és Tolmácsközvetítő Kft (a továbbiakban „Fordítóiroda”) és Ügyfelei (a továbbiakban „Megbízó”) közötti általános jogviszonyt szabályozzák. A Fordítóiroda szolgáltatásait kizárólag a Megbízó jelen ÁSZF szerint kibocsátott megbízása alapján végzi.

Fordítóiroda és munkatársai, valamint alvállalkozói közötti jogviszonyra külön megállapodások, munkaszerződések, vállalkozási és keretszerződések vonatkoznak.

2. SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

Fordítóiroda tevékenysége a következő szolgáltatásokra terjed ki: szakfordítások készítése, tolmácsolás, szövegszerkesztés, kiegészítő szolgáltatások, ezeket a Megbízó megbízása szerint végzi. A szolgáltatás tartalmától egyedi megállapodás alapján el lehet térni.

3. MEGRENDELÉS

Megbízó a megrendelés kiadása előtt ajánlatot kérhet. Fordítóiroda írásos árajánlata harminc napig érvényes. Fordítóiroda a fordítási megrendelést írásos megbízás alapján, az erre a célra rendszeresített és kitöltött Megrendelőlap vagy egyéb írásos megrendelő személyes leadásával, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben címére elküldve fogadja. A megrendelőben kérjük megadni a Megbízó (cég vagy magánszemély) nevét, székhelyét/lakhelyét, elérhetőségét (esetleg kapcsolattartó adatait), a fordítás vagy tolmácsolás forrás- és célnyelvét, címét és/vagy témakörét, terjedelmét (leütésszám, szószám, oldalszám vagy időtartam), esetleg jellegét és célját (pl. aláírandó szerződés, kongresszusi előadás, tájékoztató anyag, sokszorosítandó kezelési utasítás, stb.), a forrásanyag formáját (pl. nyomtatott vagy elektronikus szöveg) és a fordítás kért formáját, a teljesítés módját és határidejét, a fizetési módot, egyéb kéréseket és esetleges további, a megbízás szempontjából lényeges adatokat. A munkához célszerű megadni az esetleges belső használatú szakszavak, szakkifejezések, rövidítések, stb. magyarázatát is. További szolgáltatások egyedi megállapodás alapján történhetnek. Amennyiben Megbízó és Fordítóiroda között szolgáltatási (keret)szerződés van érvényben, a kért szolgáltatás paramétereinek megadása mellett elegendő a szerződés számára vagy dátumára hivatkozni. A megrendelés visszaigazolásunkkal megbízási szerződésnek minősül.

4. A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE

Fordítóiroda köteles a megrendelésben, illetve megbízási szerződésben rögzített feltételeknek, valamint – egyéb megállapodás hiányában – ezen ÁSZF feltételeinek megfelelően a megrendelést teljesíteni. Fordítóiroda a fordítási vagy tolmácsolási megbízást munkatársai legjobb tudása szerint, az elvárható pontossággal, ellenőrzött formában, a kért határidőre teljesíti.

5. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA

A szolgáltatások ellenértékének számlázása Fordítóiroda érvényes árjegyzéke ill. ajánlata alapján történik. Felek közös megegyezéssel eltérhetnek az árjegyzékben megadott áraktól. Az így egyeztetett árat vagy egységárat a megrendelésben, illetve a megbízási szerződésben fel kell tüntetni.

Amennyiben Megbízó a teljesítés befejezése előtt visszavonja megrendelését, Fordítóiroda a már elkészült munkát és a részteljesítéssel kapcsolatban felmerült költségeit leszámlázza Megbízónak.

6. ELLENÉRTÉK KIEGYENLÍTÉSE

A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése számla ellenében történik készpénzben vagy átutalással. A fizetési módot a megrendelésben és a megbízási szerződésben, illetve a számlán egyértelműen fel kell tüntetni. A fizetési határidő átutalás esetén általában nyolc naptári nap, de Felek ettől közös megegyezéssel eltérhetnek.

Megbízó tudomásul veszi, hogy fizetési késedelem esetén a Fordítóirodának jogában áll az aktuális jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként felszámítani.

7. TITOKTARTÁS, ANYAGOK MEGŐRZÉSE

Fordítóiroda vállalja, hogy a megbízás során tudomására jutó információkat, adatokat munkatársaira és alvállalkozóira is kiterjedően szigorúan bizalmasan kezeli. A munkával kapcsolatban a Megbízó által átadott adathordozókat bizalmasan kezeli, és ezeket Megbízó külön kérésére a teljesítéssel egyidőben hiánytalanul visszaszolgáltatja Megbízónak vagy megsemmisíti azokat. A titoktartás szempontjából különösen érzékeny anyagok esetén Felek a Megbízó külön kérésére egyedi titoktartási megállapodást is köthetnek.

Külön megállapodás hiányában a Fordítóiroda a részére átadott forrásszöveget, illetve az elkészült fordítást a teljesítés elfogadásának napját követően nem köteles megőrizni. Ha a munka leadásától számított hét naptári napon belül a teljesítéssel kapcsolatban nem nyújtottak be reklamációt, a munka teljesítettnek minősül.

8. SZAVATOSSÁG, HIÁNYPÓTLÁS, KÁRTÉRÍTÉS

Fordítóiroda köteles a megbízásnak jó minőségben, a kitűzött határidőre eleget tenni. Nem felel azonban a helytelen vagy értelmetlen megfogalmazásból eredő, továbbá a nem közölt vagy téves információk és adatok okozta hibákért, így pl. a különleges vagy cégen belül használt szakkifejezések, rövidítések magyarázatának elmulasztásából eredő pontatlanságokért.

Ha Megbízó véleménye szerint a teljesítés hiányos vagy hibás, akkor ezt minden esetben tárgyszerűen indokolnia kell. Reklamációt a munka leadásától számított hét naptári napon belül, tolmácsolás esetén közvetlenül a tolmácsolás után lehet benyújtani. A megalapozottnak bizonyult fordítási hiányosságok javítását Fordítóiroda méltányos határidőn belül köteles elvégezni. Ha Megbízó erre nem tart igényt, akkor Fordítóiroda mentesül hiánypótlási kötelezettsége alól. Amennyiben Fordítóiroda hiánypótlási kötelezettségének eleget tesz, Megbízó köteles a szolgáltatásért a megállapodás szerint járó teljes összeget megfizetni, kivéve ha a hiánypótlásból eredő késedelemből bizonyíthatóan kára származott. Ez esetben Felek a Megbízó által fizetendő összeg mértékét a kár nagyságával arányosan csökkentik. Tolmácsolási hiányosság esetén Felek a fizetendő díj csökkentésében állapodhatnak meg.

Nem jelentős teljesítési hiba esetén reklamáció nem fogadható el. Nem jelentős hibának minősül pl. az elírás, nem lektorált fordítás esetében a nem értelemzavaró fordítási hiányosság, tolmácsolás esetén a lényeget nem érintő, de eltérő szóhasználat, rövid szünetek, halk vagy nehezen érthető beszéd, stb. Fordítóiroda a fordítás vagy tolmácsolás bármilyen téves értelmezéséből eredő kárért felelősséget nem vállal.

Fordítóiroda kártérítési kötelezettsége bármely címen nem haladhatja meg a hibátlan teljesítésért járó díj kétszeresét, mely határösszeg tartalmazza az esetleges újrafordítás költségét is.

9. VIS MAJOR

Vis major (elháríthatatlan külső ok) bekövetkezése megszünteti a Fordítóiroda és a Megbízó között létrejött szerződést. Fordítóiroda ilyen esetben mentesül kártérítési felelőssége alól.

10. JOGHATÓSÁG, ILLETÉKES BÍRÓSÁG

Ezen ÁSZF-re és az ezen alapuló jogi eszközökre (ajánlatok, szerződések, megbízások stb.) a magyar jog vonatkozik. A teljesítés helye Veszprém. Az ezen ÁSZF-ből és a járulékos jogi eszközökből eredő bármely jogvita esetére Felek a Veszprémi Járásbíróság illetékességét ismerik el.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Egyéb megállapodás hiányában a megbízások teljesítésére a megrendelésben, illetve a megbízási szerződésben foglaltak vonatkoznak. A Felek ezektől közös megegyezéssel írásban eltérhetnek. A szerződés egyes pontjainak érvénytelenné válása nem érinti a szerződés többi pontjait. Ilyen esetben az érvénytelenné vált pontokat olyan érvényes rendelkezésekkel kell helyettesíteni, melyek az érvénytelen pontok gazdasági céljaihoz legközelebb állnak.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

Lap tetejére